V Boys Hockey 5 Martha’s Vineyard 1

Score for Boys Varsity Hockey season-opener on Wednesday, December 15th, 2011.