Girls Hockey 4 Medway-Ashland 2

Score for Girls Varsity Hockey game on Saturday, January 28th